Všeobecné obchodné podmienky Andreawinslow

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 • Prevádzkovateľom internetovej stránky Andreawinslow.sk (ďalej len “web stránka”) je Andrea Vinclavová, IČO: 50041541,Ružová 92, 04011 Košice- mestská časť Západ, zapísaný v Živnostenskom registri č.820-79975 Okresného úradu Košice.
 • Predávajúcim je Andrea Vinclavová, IČO: 50041541, so sídlom Ružová 92, 04011 Košice- mestská časť Západ, zapísaný v Živnostenskom registri č. 820-79975 Okresného úradu Košice.
 • Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke Andreawinslow.sk je Andrea Vinclavová, IČO: 50041541,Ružová 92, 04011 Košice- mestská časť Západ, zapísaný v Živnostenskom registri č. 820-79975 Okresného úradu Košice.
 • Kupujúcim respektíve objednávajúcim je každý návštevník, ktorý prostredníctvom web stránky Andreawinslow.sk vytvoril objednávku.
 • Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach Andreawinslow.sk
 • Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania na webovej stránke Andreawinslow.sk výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 • Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom web stránky Andreawinslow.sk, e-mailovej komunikácie, skype/messenger komunikácie, ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.

 Informácie o uzatvorenej zmluve, predmete zmluvy a obchodných podmienkach

 • Predmetom kúpnej zmluvy je poskytnutie osobných stretnutí s motivátorom v oblasti podnikania a financií za odplatu.
 • Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Predávajúci potvrdzuje, že poskytne osobné stretnutie za účelom motivácie v oblasti biznisu, lifestyle, podnikania a financií. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.
 • Zmluva je zmluva v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

Článok II.

 Cena

 • Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné.
 • Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke Andreawinslow.sk v momente vykonania nákupu.

Článok III.

 Objednávka

 • Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania na webovej stránke výberom služieb kupujúcim vrátane, kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti platby za objednanú službu.
 • Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 • Kupujúci súhlasí, že má právo na storno objednávky do 24 hodín a súhlasí, že sa vzdáva možnosti odstúpenia od zmluvy po uplynutí 24 hodín.
 • Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 • Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednanej služby.

Článok IV.

Platobné podmienky a Možnosti platby

 • Kupujúci po vyplnení objednávky, je povinný uhradiť platbu pre dokončenie objednávky.

Za služby je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 • platba prevodom na bankový účet
 • platba na základe faktúry.

Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Článok V.

Dodacie podmienky

 • Predávajúci je povinný uskutočniť osobné stretnutie, alebo poskytnúť stretnutie pomocou elektronickej komunikácie skype s kupujúcim v dohodnutom dátume objednávky, alebo v inom dátume na základe dohody s kupujúcim.
 • Spolu so službou je zákazníkovi dodaná faktúra (daňový doklad).
 • Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je služba dodávaná.

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

 • Stornovať objednanú službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.

Článok IX.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 • Spotrebiteľ nemá na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 ods. 6 písmeno a) a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dni odo dňa uzavretia zmluvy.

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 • Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednanú službu,
 • zaplatiť za službu dojednanú sumu predávajúcemu,
 • zaplatiť predávajúcemu dojednanú sumu pred uskutočnením stretnutia,
 • poskytovať pravdivé informácie predávajúcemu,
 • poskytnúť predávajúcemu fakturačné údaje,
 • vyplniť dotazník spätnej väzby,
 • oboznámiť sa s Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Kupujúci má právo:

 • stornovať kúpnu zmluvu do 24 hodín od uskutočnenia objednávky,
 • po uhradení kúpnej ceny stretnúť sa s predávajúcim v vopred dohodnutom dátume za účelom predmetu zmluvy.

Predávajúci je povinný:

 • dodať kupujúcemu službu v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 • spolu s službou zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k službe ako napríklad faktúru za službu, v kodifikovanej podobe slovenského jazyka alebo iného jazyka v prípade dojednania,
 • oboznámiť kupujúceho s Všeobecnými obchodnými podmienkami,
 • neposkytovať materiál poskytnutý kupujúcim tretím osobám,
 • na vyžiadanie kupujúceho stornovať kúpnu zmluvu do 24 hodín od uskutočnenia objednávky,
 • Poskytnúť dotazník spätnej väzby kupujúcemu.

Predávajúci má právo:

 • požadovať zaplatenie kúpnej ceny spolu s objednávkou od kupujúceho,
 • vrátiť kúpnu cenu pri negatívnom hodnotení kupujúceho,
 • požadovať fakturačné údaje od kupujúceho,
 • požadovať súčinnosť kupujúceho.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

 • Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.
 • Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, e-mailová adresa, mobil, v prípade právnickej osoby: IČO, DIČ, IČ DPH.
 • Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 • Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

Článok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí služby

 • Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal službu, ktorý nestornoval a zároveň nezaplatil dojednanú kúpnu cenu. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X podľa ktorého je kupujúci povinný zaplatiť dojednanú sumu.
 • Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým administráciu objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
 • Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok XIII.

 Záručné podmienky

 • Záručné podmienky sa na tento druh služby nevzťahujú.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim, a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 • Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke Andreawinslow.sk
 • Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 185/2015 Z.z., Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 16. januára 2017.