Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Andreawinslow

 

Článok I.

Vymedzenie pojmov

  • Prevádzkovateľom internetovej stránky Andreawinslow.sk (ďalej len “web stránka”) je Andrea Vinclavová, IČO: 50041541, so sídlom Húskova 1293/75, 04023Košice-Sídlisko KVP, zapísaný v Živnostenskom registri č.820-79975 Okresného úradu Košice.
  • Predávajúcim je Andrea Vinclavová, IČO: 50041541, so sídlom Húskova 1293/75, 04023Košice-Sídlisko KVP, zapísaný v Živnostenskom registri č. 820-79975 Okresného úradu Košice.
  • Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke Andreawinslow.sk
  • je Andrea Vinclavová, IČO: 50041541, so sídlom Húskova 1293/75, 04023Košice-Sídlisko KVP, zapísaný v Živnostenskom registri č. 820-79975 Okresného úradu Košice.
  • Kupujúcim respektíve objednávajúcim je každý návštevník, ktorý prostredníctvom web stránky Andreawinslow.sk vytvoril objednávku.
  • Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach Andreawinslow.sk
  • Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania na webovej stránke Andreawinslow.sk výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
  • Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom web stránky Andreawinslow.sk, e-mailovej komunikácie,skype komunikácie, ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.

 Informácie o uzatvorenej zmluve, predmete zmluvy a obchodných podmienkach

  • Predmetom kúpnej zmluvy je poskytnutie osobných stretnutí s motivátorom v oblasti podnikania a financií za odplatu.
  • Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Predávajúci potvrdzuje, že poskytne osobné stretnutie za účelom motivácie v oblasti biznisu, lifestyle, podnikania a financií. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.
  • Zmluva je zmluva v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

 

Článok II.

 Cena

  • Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné.
  • Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke Andreawinslow.skv momente vykonania nákupu.

Článok III.

 Objednávka

  • Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania na webovej stránke výberom služieb kupujúcim vrátane, kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti platby za objednanú službu.
  • Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
  • Kupujúci súhlasí, že má právo na storno objednávky do 24 hodín a súhlasí, že sa vzdáva možnosti odstúpenia od zmluvy po uplynutí 24 hodín.
  • Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
  • Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednanej služby.

 

Článok IV.

Platobné podmienky a Možnosti platby

  • Kupujúci po vyplnení objednávky, je povinný uhradiť platbu pre dokončenie objednávky.

Za služby je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  • platba prevodom na bankový účet
  • platba na základe faktúry.

Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

Článok V.

Dodacie podmienky

  • Predávajúci je povinný uskutočniť osobné stretnutie, alebo poskytnúť stretnutie pomocou elektronickej komunikácie skype s kupujúcim v dohodnutom dátume objednávky, alebo v inom dátume na základe dohody s kupujúcim.
  • Spolu so službou je zákazníkovi dodaná faktúra (daňový doklad).
  • Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je služba dodávaná.

 

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

  • Stornovať objednanú službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.

 

Článok IX.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

  • Spotrebiteľ nemá na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 ods. 6 písmeno a) a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dni odo dňa uzavretia zmluvy.

 

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

  • Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

 

Kupujúci je povinný:

  • prevziať objednanú službu,
  • zaplatiť za službu dojednanú sumu predávajúcemu,
  • zaplatiť predávajúcemu dojednanú sumu pred uskutočnením stretnutia,
  • poskytovať pravdivé informácie predávajúcemu,
  • poskytnúť predávajúcemu fakturačné údaje,
  • vyplniť dotazník spätnej väzby,
  • oboznámiť sa s Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Kupujúci má právo:

  • stornovať kúpnu zmluvu do 24 hodín od uskutočnenia objednávky,
  • po uhradení kúpnej ceny stretnúť sa s predávajúcim v vopred dohodnutom dátume za účelom predmetu zmluvy.

 

Predávajúci je povinný:

  • dodať kupujúcemu službu v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  • spolu s službou zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k službe ako napríklad faktúru za službu, v kodifikovanej podobe slovenského jazyka alebo iného jazyka v prípade dojednania,
  • oboznámiť kupujúceho s Všeobecnými obchodnými podmienkami,
  • neposkytovať materiál poskytnutý kupujúcim tretím osobám,
  • na vyžiadanie kupujúceho stornovať kúpnu zmluvu do 24 hodín od uskutočnenia objednávky,
  • Poskytnúť dotazník spätnej väzby kupujúcemu.

 

Predávajúci má právo:

  • požadovať zaplatenie kúpnej ceny spolu s objednávkou od kupujúceho,
  • vrátiť kúpnu cenu pri negatívnom hodnotení kupujúceho,
  • požadovať fakturačné údaje od kupujúceho,
  • požadovať súčinnosť kupujúceho.

 

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

  • Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  • Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.
  • Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, e-mailová adresa, mobil, v prípade právnickej osoby: IČO, DIČ, IČ DPH.
  • Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
  • Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

 

Článok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí služby

  • Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal službu, ktorý nestornoval a zároveň nezaplatil dojednanú kúpnu cenu. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X podľa ktorého je kupujúci povinný zaplatiť dojednanú sumu.
  • Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým administráciu objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
  • Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

Článok XIII.

 Záručné podmienky

  • Záručné podmienky sa na tento druh služby nevzťahujú.

 

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

  • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim, a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
  • Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.
  • Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke Andreawinslow.sk
  • Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 185/2015 Z.z., Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
  • Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 16. januára 2017.